Jednostka prowadząca badania naukowe


Fundacja jest jednostką prowadzącą badania naukowe w sposób ciągły, obejmującą:

 • badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
 • badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń” – zgodnie z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Zostaliśmy pozytywnie zweryfikowani przez:

- Platformę Transferu Technologii i Agencję Rozwoju Przemysłu jako eksperci w zakresie innowacji, 

- Urząd Miasta Wrocław jako jednostka badawcza

 

 

W 2019 roku fundacja zrealizowała następujące prace:

Lp.

Rodzaj publikacji

Autorzy

Oryginalny tytuł

Nazwa czasopisma/publikacji

Rok wydania

1

Artykuł

Ewa Kardasz (20%), Marek Sołtysiak (20%), Maciej Jarzębski (20%), Paweł Iljaszewicz (20%), Piotr Kardasz (20%)

Application of artificial intelligence algorithms OpenCV and low-ceiling photogrammetry to assess the quality of a sand deposit and preparation of the correlation model

19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019

2019

2

Artykuł

Irina Bejanidze (20%), Piotr Kardasz (20%), Volodomyr Pohrebennyk (20%), Tina Kharebava (20%), Nato Didmanidze (20%)

Influence of technological parameters of ultrafiltration process of vegetable juices on their quality

19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019

2019

3

Artykuł

Ewa Kardasz (20%), Piotr Kardasz (20%), Volodomyr Pohrebennyk (20%), Alla Shybanova (20%), Nataliya Homko (20%)

Evaluation of the influence of machine-building plant on the state of environment

19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019

2019

4

Artykuł

Piotr Kardasz (20%), Paweł Iljaszewicz (20%), Willian Cézar Nadaleti (20%), Vitor Alves Lourenço (20%), Paulo Belli Filho (20%)

Methanogenic activity species of sludge from the treatment of rice parboiling effluent

6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Art SGEM 2019

2019

Opis prac zrealizowanych w roku 2019:

 1. Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji w oprogramowaniu OpenCV i fotogrametria niskiego lotu do oceny jakości złoża piasku i przygotowania modelu korelacyjnego (ang. Application of artificial intelligence algorithms OpenCV and low-ceiling photogrammetry to assess the quality of a sand deposit and preparation of the correlation model). 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019.

Autorzy: Mgr Ewa Kardasz1,3,4, Dr inż. Marek Sołtysiak5, Dr inż. Maciej Jarzębski6, Mgr inż. Paweł Iljaszewicz5, Dr inż. Piotr Kardasz1,2,3.

Afiliacje: 1Autonomic Sp. z o.o., 2Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont”, 3Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji, 4Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu, 5Uniwersytet Śląski w Katowicach, 6Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

            Artykuł przedstawia rezultaty analiz obrazów uzyskanych kamerą drona nad eksploatowanymi złożami piasku w Tarnowskich Górach. Do analizy wykorzystano zestaw narzędzi FLIR Tools oraz oprogramowanie OpenCV.

            Wprowadzenie artykułu opisuje wagę oceny parametrów złóż w zakresie usług geodezyjnych, górnictwa i geologii oraz przedstawia zwięźle cel i zakres badań, jakim jest opracowanie modelu do skorelowania występujących wartości ze zmierzonymi parametrami, co pozwoli z kolei na komercyjne wykorzystanie badań oraz na zmniejszenie kosztów realizacji pomiarów. Drugi podrozdział opisuje główne parametry wymiarowe analizowanego obszaru złóż, w tym pole powierzchni, głębokość wykopaliska oraz wód gruntowych. Sekcja „Metody” przedstawia precyzyjny opis sprzętu wykorzystanego do wykonania zdjęć oraz parametrów lotu i oprogramowania sterującego. W opisie uwzględniono również parametry obrazów rejestrowanych kamerą drona oraz oprogramowanie wykorzystane do stworzenia ortofotomap oraz dodatkowego cyfrowego modelu elewacyjnego (rozkład wysokości). W badaniach zebrano 14 próbek ze strefy wykopaliskowej oraz zbadano ich rozkład rozmiarów przy pomocy granulometrii. Główny rozdział, zatytułowany „Wyniki” przedstawia uzyskany obraz z kamery drona wraz z zaznaczonymi miejscami wydobywania próbek, wyniki analizy granulometrycznej zebranych próbek (rozkład rozmiarów ziaren, kolor oraz wskaźniki jednorodności). Zgromadzone wyniki zostały wykorzystane do analizy obrazów z kamery przy pomocy metody „haar”, opracowanej przez naukowców Paula Viola oraz Michaela Jonesa. Rozdzielczość otrzymanych zdjęć oraz ilość zgromadzonych próbek okazała się być niewystarczająca, aby w pełni zaimplementować tą metodę. W głównym rozdziale przedstawiono również zarys metody w postaci schematycznych rysunków oraz modelu matematycznego. Podsumowanie artykułu zwięźle przedstawia najważniejsze osiągnięcia w pracy oraz aspekty wymagające dopracowania w celu osiągniecia zamierzonego celu badań. Spis literatury zawiera 10 pozycji, z czego 5 to artykuły w międzynarodowych czasopismach polskich i zagranicznych autorów. Pozostałe pozycje to artykuły konferencyjne oraz odnośniki do innych materiałów geologicznych/geodezyjnych.

 1. Wpływ parametrów technologicznych procesu filtracji soków warzywnych na ich jakość (ang. Influence of technological parameters of ultrafiltration process of vegetable juices on their quality). 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019.

Autorzy: Prof. Irina Bejanidze4, Dr inż. Piotr Kardasz1,2,3, Prof. Volodomyr Pohrebennyk5,6, Dr Tina Kharebava4, Dr Nato Didmanidze4.

Afiliacje: 1Inkubator Innowacji Sp. z o.o. (Polska), 2Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” (Polska), 3Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji (Polska), 4Państwowy Uniwersytet im. Shota Rostaveli w Batumi (Gruzja), 5Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, 6Państwowa Wyższa Szkoła Techniczna w Nowym Sączu.

            Artykuł konferencyjny przedstawia efektywność ultrafiltracji o różnych parametrach soków warzywnych (ogórki, marchew, buraki, kapusta, rzodkiewka, rzepa) poprzez membrany różnych typów i o rożnych rozmiarach przepuszczalnych porów.  

            Wstęp artykułu opisuje skład i zawartość odżywczą wymienionych wyżej soków oraz wskazuje na ich istotność w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego człowieka. W rozdziale zatytułowanym „Materiały i metody” autorzy zamieścili opis badanych próbek, jakimi są świeże i klarowne soki z warzyw, oraz parametry charakteryzujące płyny filtrowane i parametry filtracji (rozmiar porów, selektywność, kierunek przepływu, produktywność ultrafiltracji). Główna część tego rozdziału zawiera opis układu doświadczalnego i wykorzystanych filtrów (membran) wraz ze schematycznymi rysunkami.
W rozwinięciu artykułu (Wyniki) przedstawiono dane dotyczące tzw. produktywności ultrafiltracji, dla różnych parametrów (filtry, ciśnienie, sok) w postaci wykresów. Rezultaty przeprowadzonych eksperymentów wykazały, dla których membran produktywność filtracji najwolniej maleje w czasie, jak zmienia się produktywność filtracji w czasie soku z ogórka dla różnych wartości ciśnienia pompy, jak zmienia się produktywność filtracji wszystkich soków w funkcji ciśnienia oraz zmiany temperatury filtracji dla soków z rzodkiewki i rzepy. Dodatkowo przeprowadzono badania zależności kwasowości soków z produktywnością filtracji. W podsumowaniu wyszczególniono wszystkie założenia ustanowione na podstawie przeprowadzonych eksperymentów (produktywność filtracji). Bibliografia zawiera 15 pozycji literaturowych, są to artykuły w międzynarodowych czasopismach, książki, materiały konferencyjne. Wśród tych pozycji znajdują się 3 publikacje należące do współautorów niniejszego artykułu (Bejanidze, Pohrebennyk).

 1. Ocena wpływu zakładu budowy maszyn na stan środowiska (ang. Evaluation of the influence of machine-building plant on the state of environment). 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019.

Autorzy: Mgr Ewa Kardasz1,3,4, Dr inż. Piotr Kardasz1,2,3, Prof. Volodomyr Pohrebennyk5,6, Prof. Alla Shybanova5, Prof. Nataliya Homko5.

Afiliacje: 1Autonomic Sp. z o.o. (Polska), 2Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” (Polska), 3Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji (Polska), 4Wyższa Szkoła Zarządzania
i Coachingu we Wrocławiu (Polska), 5Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” (Ukraina), 6Państwowa Wyższa Szkoła Techniczna w Nowym Sączu (Polska).

            Artykuł konferencyjny, poruszający temat ochrony środowiska przed czynnikiem ludzkim jakim są fabryki i ich wpływ na środowisko, głównie na Ukrainie, gdzie gospodarka oparta jest głównie na fabrykach maszyn. Celem pracy jest ocena wpływu fabryki maszyn Snizhnyansky Machine Building (SMP) na środowisko naturalne w pobliskich regionach znajdujących się w zasięgu fabryki.

            We wstępie poruszone są problemy zanieczyszczenia środowiska (rzek, powietrza, gleby) spowodowane działalnością różnych kompleksów maszynowych fabryk, które stanowią podstawę gospodarki na Ukrainie. Wskazano główny czynnik chemiczny chrom (VI) powodujący skażenia atmosfery i wody w rzekach, oraz konsekwencje tego dla zwierząt i innych żywych organizmów. W kolejnych częściach wprowadzających artykułu, w rozdziale „Materiały i metody” opisano w detalach szkodliwe czynniki emitowane przez fabrykę SMP do środowiska (zanieczyszczenia powietrza tlenkami metali, zanieczyszczenia ścieków), oraz przedstawiono metody detekcji tych szkodliwych substancji chemicznych wraz z danymi liczbowymi odnośnie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Krótko wymieniono metodę analizy składu chemicznego zebranych próbek gleby (metale ciężkie, atomowa spektroskopia absorpcyjna). Rozwinięcie artykułu „Wyniki i dyskusja” opisuje wpływ wspomnianego kompleksu fabryk na zanieczyszczenie środowiska. Zaprezentowane są zmierzone zawartości różnych substancji chemicznych w atmosferze oraz ich dopuszczalne zawartości. Głównymi środkami są substancje stałe zawieszone w powietrzu oraz siarczany i chrom w ściekach i glebie, oraz inne metale ciężkie, których zawartości w wodach, glebie i powietrzu znacznie przekraczają dopuszczalne normy. Podsumowanie artykułu zawiera najważniejsze stwierdzenia oraz dane liczbowe oraz propozycje ulepszenia systemów oczyszczania ścieków z chromu. Spis literatury zawiera 14 pozycji, do których należą artykuły w międzynarodowych czasopismach, artykuły konferencyjne i prasa uczelniana (Cambridge). Dwie pozycje to publikacje współautorów niniejszego artykułu (Pohrebennyk, Shybanova).

 1. Aktywność metanogeniczna gatunków mikroorganizmów z osadów z obróbki ścieków ze sparzenia ryżu (ang. Methanogenic activity species of sludge from the treatment of rice parboiling effluent). 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019.

Autorzy: Dr inż. Piotr Kardasz1,2,3, Mgr inż. Paweł Iljaszewicz3,4, Willian Cézar Nadaleti5, Vitor Alves Lourenço5, Paulo Belli Filho6.

Afiliacje: 1Inkubator Innowacji Sp. z o.o. (Polska), 2Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” (Polska), 3Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji (Polska), 4Politechnika Śląska (Polska), 5Uniwersytet Federalny w Pelotas (Brazylia), 6Uniwersytet Federalny w Santa Catarina (Brazylia).

            Artykuł opisuje jeden z procesów obróbki ryżu, jakim jest odparowywanie i częściowe zagotowanie w celu usunięcia zbędnych związków organicznych oraz wzbogacenie rdzenia w substancje odżywcze, które pierwotnie znajdują się w korze ryżowej. Proces przetwarzania odpadów generowanych z tego procesu polega na rozbiciu znajdujących się w nich złożonych organicznych związków chemicznych na związki proste (metan, dwutlenek węgla, woda, siarkowodór, amoniak) przez żyjące w tych odpadach beztlenowe mikroorganizmy. Celem pracy było zbadanie aktywności metanogenicznej tych mikroorganizmów
w syntezowaniu metanu z odpadów z obróbki ryżu poprzez test SMA (ang. Specific Methanogenic Activity) w reaktorze fermentacyjnym.

            Wstęp artykułu zawiera krótki opis dotyczący produkcji i konsumpcji ryżu w Brazylii oraz procesu jego obróbki (sparzanie / podgotowanie) i generowanych odpadów w tym procesie, definicje aktywności metanogenicznej oraz jej wielkości mierzalnej, zwięzły opis procesów biochemicznych zachodzących podczas syntezy metanu przez mikroorganizmy beztlenowe. Wprowadzenie kończy klarowne zdefiniowanie celu badań. W kolejnym podrozdziale „Materiały i metody” przedstawiono opis zestawu pomiarowego, użytych parametrów w reaktorze fermentacyjnym oraz przebieg eksperymentu. Rozwinięcie artykułu w sekcji „Wyniki i dyskusja” zawiera wyniki przeprowadzonych testów SMA (objętość wygenerowanego metanu w czasie i tempo produkcji metanu) oraz dyskusję w oparciu o własne obserwacje i dowody eksperymentalne. Podsumowanie wymienia osiągnięcia w pracy oraz zestawienie wyników z dostępną literaturą. Spis literaturowy składa się z 15 pozycji, które w większości stanowią międzynarodowe artykuły. Wśród tych pozycji znajduje się jedna książka oraz jedna praca magisterska.

W roku 2018 fundacja zrealizowała swoje cele poprzez:

Badania podstawowe, dot.:

Technologii chemicznej:

 • procesu spalania paliwa w silniku diesla z udziałem koncentratu z tlenku ceru.

Ochrony środowiska:

 • środowiskowej oceny jakości wód powierzchniowych,
 • badania wpływu czynnika ludzkiego na jakość wód powierzchniowych.

Ekonomii:

 • teoria funduszy Venture Capital.

Badania aplikacyjne, dot.:

Odnawialnych źródeł energii:

 • biopaliwa na bazie oleju rzepakowego i oleju z alg,
 • odnawialnych źródeł energii i sposobach ich przetwarzania.

Ochrony środowiska:

 • ceramicznych pokryć w silniku TDI 1,9 do zmniejszenia emisji toksycznych spalin,
 • gospodarki odpadami w gminie Twardogóra,
 • wykorzystanie dronów do ochrony lasów przed szkodami i kłusownikami.

Autonomicznych pojazdów i logistyki:

 • wykorzystanie hulajnogi elektrycznej w pracy listonosza,
 • wykorzystanie bezzałogowych pojazdów w transporcie,
 • wykorzystanie dronów w leśnictwie i w transporcie przesyłek.

Automatyki i robotyki:

 • budowy dronów i ich wykorzystanie w zautomatyzowanych lotach,
 • budowy silników i ich wykorzystaniu w konwersji energii.

Technologii informacyjnych:

 • aplikacji wykorzystującej metodę CAEva do symulacji wypadków pożarowych.

Ekonomii:

 • potencjału funduszy Venture Capital w rozwijaniu młodych przedsiębiorstw
  i start-up’ów,
 • oceny zysków i kosztów produkcji biopaliw metodą LCCA.

Lotnictwa:

 • systemu lotnictwa bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i prawa lotnicze BSP.

Energetyki:

 • odnawialnych i nieodnawialnych źródła pozyskiwania energii elektrycznej, cieplnej, przetwarzanie energii,
 • budowy elektrowni i układów przetwarzania energii.

Fundacja kontynuowała również badania z poprzedniego roku 2017, w którym zostały wydane publikacje i artykuły konferencyjne, monografie oraz rozdziały w książkach. Prace były realizowane we współpracy z uczelniami i instytucjami partnerskimi.

Potwierdzeniem były opublikowane artykuły:

 

Rodzaj publikacji

Autorzy

Oryginalny tytuł

Nazwa czasopisma/publikacji

Rok wydania

1

Artykuł

Katarzyna Pstrowska  (20%),Piotr Kardasz (20%), Ewa Kardasz (20%) Volodymyr Pohrebennyk. (20%), Оlena Mitryasova (20%)

Influence of the Ce addition on the fuel combustion process in the diesel engine

18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018

2018

2

Artykuł

Piotr Haller  (20%),Piotr Kardasz (20%), Ewa Kardasz (20%) Volodymyr Pohrebennyk. (20%), Оlena Mitryasova (20%)

Active ceramic coatings and their applications

in VW 1,9 tdi engine

18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018

2018

3

Artykuł

Ewa Kardasz (20%),Piotr Kardasz (20%), LyubovOnyshchuk (20%) VolodymyrPohrebennyk. (20%), ОlenaMitryasova (20%)

Life-cycle cost analysis of rapeseed oil- and algae oil-based biofuels

18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018

2018

4

Artykuł

Оlena Mitryasova (33%),
Volodymyr Pohrebennyk (33%),
Piotr Kardasz (33%),

Hydrochemical aspects of surface water quality assessment

18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018

2018

5

Rozdział w książce

Piotr Kardasz(20%), Rafał Kopko(20%), Ewa Kardasz(20%), Stefan Pivko(20%), Wojciech Kardasz(20%)

Funkcjonalność hulajnogi elektrycznej i innych pojazdów w pracy listonosza

Integral Automotive 23-24 czerwca, Wrocław, 2017

2017

6

Artykuł

Piotr Kardasz (17%,) Jacek Doskocz (17%), Michał Kruszyński (17%), Ewa Kardasz (17%), Michał Adamczyk (16%), Michał Cienciała (16%)

Aspekty użytkowania dronów w leśnictwie

Biuletyn naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej

2017

7

Artykuł

Piotr Kardasz (34%)

Onyshchuk Lyubov (33%),Ewa Kardasz (33%)

Autonomiczne pojazdy

Biuletyn naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki

2017

8

Rozdział w książce

Piotr Kardasz (100%)

Bezzałogowe statki powietrza

Integral Automotive 23-24 czerwca, Wrocław, 2017

2017

9

Rozdział w książce

Tomasz Kaźmierczak (50%), Kardasz Piotr (50%)

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Twardogóra.

Integral Automotive 23-24 czerwca, Wrocław, 2017

2017

10

Monografia

Piotr Kardasz (100%)

Energia - powstawanie, przetwarzanie.

ISBN 978-83-947923-0-5

Wydawnictwo Fundacji Badań Rozwoju i Innowacji.

ul. Legnicka 65 54-206 Wrocław

2017

11

Rozdział w książce

Lyubov Onyshchuk(16%), Iryna Ivanska(16%), Piotr Kardasz(16%), Ewa Kardasz(16%), Danka Rakusova(16%), Wojciech Kardasz(16%)

Wdrożenie ciężarówek bez kierowców, jako transportu liniowego wewnątrz jednej firmy

Integral Automotive 23-24 czerwca, Wrocław, 2017

2017

12

Rozdział w książce

Szymon Potoniec(20%), Michał Cienciała(20%), Ewa Kardasz(20%), Piotr Kardasz(20%), Wojciech Kardasz(20%)

Venture Capital

Integral Automotive 23-24 czerwca, Wrocław, 2017

2017

13

Artykuł

Czernniak Jacek (20%), Zarzycki Hubert (20%), Apiecionek Łukasz (20%), Palczewski Wiesław (20%), Kardasz Piotr (20%)

A cellular automata-based simulation tool for real fire accident prevention

Mathematical Problems in Engineering (2017) 1-15. Hindawi Publishing Corporation

2017

 

Prace zrealizowane w roku 2018:

 1. Wpływ dodatku Ceru na proces spalania paliwa w silniku Diesla (ang. Influence of the Ce addition on the fuel combustion process in the Diesel engine). 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018.

Autorzy: Mgr Ewa Kardasz1,3,4,5,6 , Dr inż. Katarzyna Pstrowska7 , Dr inż. Piotr Kardasz 1,2,3,4, 6, Prof. Volodymyr Pohrebennyk 8, 9, Prof. Оlena Mitryasova10

Afiliacje: 1Finance Group sp. z o.o. (Polska), 2Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, (Polska), 3Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji (Polska), 4Wroclaw Research Institute (Polska) 5Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu (Polska), 6Polski Instytut Eko Energii Sp. z o.o. (Polska), 7Politechnika Wrocławska (Polska), 8Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska (Ukraina), 9Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu (Polska), 10Czarnomorski Uniwersytet Narodowy im. Petra Mohyły (Ukraina).

          Badania zostały przeprowadzone w laboratorium Polskiego Instytutu Eko Energii,
w ramach dofinansowania z projektu POIG 3.1 Regionalnej Agencji Rozwoju ARLEG S.A. Badania były współfinansowane z dotacji na działalność statutową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wydziału chemicznego Politechniki Wrocławskiej (projekt nr 0401/0197/17, wykonawca Dr inż. Katarzyna Pstrowska).

          Celem pracy było zbadanie wpływu koncentratu tlenku ceru CeO2 (Bluediesel) na proces spalania oleju napędowego w silniku Diesla (1:4000 vol) dla obciążenia silnika z zakresu 0-4kW. Wyniki badań pokazały, że zawartość koncentratu Bluediesel w paliwie powoduje oczyszczenie komory spalania oraz dopalanie węglowodorów, co zmniejsza zużycie paliwa.

          Wstęp pracy zawiera opis postanowionego problemu, dotyczącego zmniejszenia mocy silnika wysokoprężnego, prowadzącego do zwiększenia zużycia paliwa oraz sposób na zniwelowanie tego zjawiska przy pomocy dodatków do paliwa (katalizatorów utleniania). Obecny stan wiedzy w tym temacie został opisany, przytaczając prace kilku innych autorów, prowadzących badania nad wpływem emulsji CeO2 na skład chemiczny gazów spalinowych oraz ich  kluczowe osiągnięcia w opublikowanych pracach. Mechanizm reakcji redoks tlenku ceru, dopalania sadzy, węglowodorów i tlenku azotu został wyjaśniony.

          W części eksperymentalnej zamieszczono sekcję „Materiały i metody”, zawierającą spis zagrożeń wynikających z narażenia ludzi i środowiska naturalnego, oraz zamieszczono analizę fizykochemiczną mieszaniny paliwa z koncentratem Bluediesel oraz analizę zgodności z europejskimi wartościami normatywnymi PN-EN. W dalszej części opisano przebieg pomiarów oraz układ pomiarowy i jego budowę.

          Sekcja „Wyniki” zawiera precyzyjny opis wyników badań jakościowych przeprowadzonych na mieszaninie oleju napędowego i koncentratu Bluediesel. Wyniki zostały opatrzone komentarzami zawierającymi dokładne uzasadnienie zaobserwowanych zależności w badanych właściwościach fizykochemicznych mieszaniny, oraz analizę zgodności z europejską normą PN-EN. Kluczowe wyniki badań przedstawiono w formie wykresu, obrazującego zużycie czystego paliwa i mieszaniny paliwa z koncentratem dla różnych obciążeń silnika, z którego wynika, że niezależnie od zastosowanego obciążenia, zużycie paliwa jest mniejsze o ok. 5-7% dla mieszaniny paliwa.

          Podsumowanie publikacji zawiera przytoczenie najważniejszych wyników oraz opis dalszych perspektyw badań nad koncentratem Bluediesel. Autorzy zapowiadają również badania na silniku o dużej mocy (390 kW MTU 6H 1800 R84 – Koleje Dolnośląskie S.A.).

          Spis literatury zawiera 11 pozycji, z których większość to publikacje w międzynarodowych czasopismach, trzy pozycje stanowią polskie publikacje, z czego dwie są autorstwa Dr inż. Piotra Kardasza, w których występuje jako drugi oraz główny autor.

 

 1. Aktywne powłoki ceramiczne i ich zastosowania w silniku VW TDI 1,9 (ang. Active ceramic coatings and their applications in VW 1,9 TDI engine). 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018.

Autorzy: Mgr inż. Piotr Haller1, Dr inż. Piotr Kardasz3,4,5,6, Mgr Ewa Kardasz2,3,4,5,6, Prof. Volodymyr Pohrebennyk8,9, Prof. Olena Mitryasova10

Afiliacje: 1Politechnika Wrocławska (Polska), 2Polski Instytut Eko Energii Sp. z o.o. (Polska), 3Finance Group Sp. z o.o. (Polska), 4Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej (Polska), 5Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji (Polska), 6Wrocław Research Institute (Polska), 7Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu (Polska),
8Czarnomorski Uniwersytet Narodowy im. Petra Mohyły (Ukraina), 9Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska (Ukraina), 10Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu (Polska).

          Celem pracy była ocena toksycznych gazów spalinowych z wysokoprężnego czterocylindrowego silnika TDI 1,9 o pojemności 1 900cm3 z katalizatorem (neutralizatorem spalin). Jakościową ocenę silnika przeprowadzono na podstawie porównania wyników badań silników ze świecami żarowymi z powłoką ceramiczną oraz bez powłoki (komercyjna świeca żarowa).

          We wstępie publikacji autorzy zwracają uwagę na problem zanieczyszczenia powietrza wynikający z rozwoju cywilizacji i środków komunikacji. Przedstawione zostały wyniki badań nad skutkami zanieczyszczeń powietrza na zdrowie oraz dane liczbowe dotyczące ilości zgonów spowodowanej szkodliwymi spalinami, a także, diagram przedstawiający procentowy udział spalin ze źródeł motoryzacyjnych w ogólnej emisji spalin.

          Kolejne sekcje przedstawiają mechanizm działania katalizatora oraz różnych jego form z domieszkami tlenków metali oraz platyny i palladu, ze wskazaniem możliwych nośników. Przedstawiono również funkcje, jakie pełni powłoka ceramiczna świecy żarowej oraz schemat struktury warstwy katalizatora i zalety zastosowania takiej powłoki oraz odpowiednich parametrów świecy żarowej.

          W głównym rozdziale „Pomiary i wyniki” przedstawiono opis doświadczenia oraz główne wyniki badań, według których zastosowanie komercyjnych świec żarowych powoduje maksymalnie 22-krotny wzrost emisji tlenku węgla, natomiast zastosowanie świec żarowych z powłoką ceramiczną obniża tą emisję 7-krotnie, jednak zaobserwowano nieznaczny jakościowy wzrost objętości tlenku azotu w gazach spalinowych. Kluczowe wyniki przedstawiono na diagramach słupkowych, obrazujących zawartość tlenków azotu i węgla przy dwóch różnych prędkościach obrotowych silnika, zawierającego zwykłą świecę żarową oraz świecę z pokryciem ceramicznym, w funkcji obciążenia silnika. Wyniki wyraźnie wskazują na spadek emisji tlenku węgla przy obciążeniu 200 Nm dla świecy żarowej z powłoką wzrost emisji tlenku azotu przy niemalże każdym obciążeniu.

          W podsumowaniu zestawiono najważniejsze wyniki uzyskane dzięki zastąpieniu tradycyjnych świec żarowych świecami zmodyfikowanymi oraz wskazano potencjał zastosowanych zmodyfikowanych świec żarowych do dalszych badań w tym kierunku.

          Referencje zawierają 11 pozycji i są to głównie publikacje polskich autorów w polskich i zagranicznych czasopismach lub rozdziały w książkach. Głównym autorem jednej z publikacji jest Dr inż. Piotr Kardasz.

 1. Analiza kosztów cyklu życia biopaliw na bazie oleju rzepakowego i oleju z alg (ang. Life-cycle cost analysis of rapeseed oil- and algae oil-based biofuels). 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018.

Autorzy: Mgr Ewa Kardasz1,3,4,5, Inż. Lyubov Onyshchuk3,4, Dr inż. Piotr Kardasz1,2,3,4, Prof. Volodymyr Pohrebennyk6,7, Prof. Olena Mitryasova8.

Afiliacje: 1Finance Group Sp. z o.o. (Polska), 2Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej (Polska), 3Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji (Polska), 4Wrocław Research Institute (Polska), 5Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu (Polska), 6Czarnomorski Uniwersytet Narodowy im. Petra Mohyły (Ukraina), 7Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska (Ukraina), 8Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu (Polska).

          Jest to artykuł przeglądowy, który ma na celu przedstawienie korzyści wynikających
z zastosowania oleju rzepakowego i oleju z alg w biopaliwach oraz porównanie ich pod względem kosztów produkcji oraz wielkości produkcji. Analizę przeprowadzono metodą LCCA (ang. Life-cycle Cost Analysis), na podstawie której wskazano konsekwencje finansowe wyboru każdego z typów olejów (koszty produkcji, wielkość produkcji, dochód, itp.).                                                                                             

          Główną częścią publikacji jest obszerny wstęp, w którym przedstawiono cały model obliczeniowy do analizy LCCA.  

          Najważniejszym wynikiem zamieszczonym w podsumowaniu jest oszacowana cena  jednego litra oleju. Z analizy LCCA wynika, że litr oleju z alg jest ok. 50 razy droższy od litra oleju rzepakowego, jednak wyprodukowana objętość oleju z alg jest mniejsza. Ostatecznie, biorąc pod uwagę wszystkie koszty, produkcja obu olejów przynosi porównywalne zyski.

          Spis literatury zawiera 11 pozycji, z czego 5 pozycji stanowią zagraniczne publikacje, pozostałe stanowią artykuły konferencyjne oraz publikacje autorstwa Dr inż. Piotra Kardasza (3 pozycje), oraz jedna książka wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej.

 1. Hydrochemiczne aspekty oceny jakości wody powierzchniowej (ang. Hydrochemical aspects of Surface water quality assessment). 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018.

Autorzy: Prof. Olena Mitryasova1, Prof. Volodymyr Pohrebennyk2,3, Dr inż. Piotr Kardasz4,5,6,7.

Afiliacje: 1Czarnomorski Uniwersytet Narodowy im. Petra Mohyły (Ukraina), 2Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska (Ukraina), 3Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu (Polska), 4Finance Group Sp. z o.o. (Polska), 5Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej (Polska), 6Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji (Polska), 7Wrocław Research Institute (Polska).

            Celem badań w publikacji była środowiskowa ocena jakości wód powierzchniowych rzek, która polegała na zmierzeniu zawartości fosforanów i ortofosforanów w wodzie. Pomiary wykonano przy pomocy fotometru. Przedmiotem badań były rzeki Bist, Franzenbach i Rossel (Niemcy).

Badania przeprowadzono w ramach projektu DAAD (niem. Deutscher Akademischer Austausch Dienst), dzięki współpracy z Instytutem Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Uniwersytecie w Saarland (Niemcy).

Wstęp pracy zawiera zwięzły opis problematyki, w tym wkład czynnika ludzkiego w zanieczyszczenie rzek oraz podkreśla rolę małych rzek w hydrologicznym ekosystemie.

            Sekcja „Metody i procedury eksperymentalne” opisuje sposób oceny jakości wód według norm ustanowionych przez Unię Europejską oraz przedstawia schemat stacji pomiarowej wraz z fotografią. Pomiary przeprowadzono w czasie rzeczywistym, gdzie próbki wody zostały pobrane do stacji pomiarowej w równych odstępach 5-minutowych.

            Kolejna sekcja „Obiekt badań” opisuje podstawowe parametry charakteryzujące rzeki Bist, Franzenbach i Rossel (Niemcy): długość rzeki, powierzchnia zlewni, wysokość wycieku, przepływ rzeki oraz ich przeznaczenie, takie jak np. hodowla ryb.

            Sekcja „Wyniki badań i dyskusja” wyjaśnia uzasadnienie wyboru wskaźników do oceny jakości wód (całkowity fosfor i fosforany) oraz ich sposób przedostawania się do zbiorników wodnych. W tej sekcji wymieniono również czynniki pośrednie i bezpośrednie wpływające na skład chemiczny wód zbiornikowych oraz wskazano wartości normatywne na zawartość fosforu i fosforanów w wodach, zgodnie z normami Unii Europejskiej oraz Ukrainy. Główną metodą analityczną jest wyznaczenie korelacji pomiędzy zawartością fosforanów w wybranych odstępach czasowych, w tym celu posłużono się funkcją matematyczną „CORREL” zaimplementowaną w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel. Wyniki analiz przedstawiono na wykresach, a otrzymane zależności opatrzono stosownymi komentarzami i objaśnieniami, ze wskazaniem różnych możliwych procesów środowiskowych zachodzących w badanych zbiornikach wodnych, wpływających na otrzymane wyniki.

            Ostatnia sekcja zawiera podsumowanie najważniejszych rezultatów, w tym uzyskanych parametrów korelacji oraz wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości w otrzymanych wynikach, uwzględniając warunki pogodowe oraz różne procesy środowiskowe zachodzące w zbiornikach wodnych.

            Spis literatury zawiera 13 pozycji, są to w większości zagraniczne artykuły. Wśród tych pozycji znajdują się 2 raporty z analiz chemicznych wód opublikowane na stronie grupy badawczej Gewässer-Monitoring na Uniwersytecie kraju związkowego Saarland (Saarbrücken, Niemcy), 2 pozycje stanowią odnośniki do raportów na temat pogody i jakości wód w Saarbrücken, oraz 1 odnośnik do artykułu internetowego dotyczący podstaw analizy jakości wód.

 

Prace zrealizowane w roku 2017:

 1. Funkcjonalność hulajnogi elektrycznej i innych pojazdów w pracy listonosza (ang. The functionality of scooter and other vehicles in the postman’s work). Integral Automotive 23-24 czerwca, Wrocław, 2017

Autorzy: Piotr Kardasz1,2, Rafał Kopko1, Ewa Kardasz1,3,4, Stefan Pivko5, Wojciech Kardasz4.

Afiliacje: 1Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji (Polska), 2Wydział Automatyki i Robotyki, Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu (Polska), 3Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu (Polska), 4Finance Group Sp. z o.o. (Polska), 5Uniwersytet Trenczyński Alexandra Dubčeka (Słowacja).

          Tematem artykułu jest sprawdzenie i ocena wydajności hulajnogi elektrycznej
w codziennej pracy listonosza. Badania przeprowadzono na hulajnodze wyposażonej w silnik o mocy 1000W, z prędkością obrotową 3000 obr./min, co pozwala na jazdę z prędkością ok. 20km. Długość trasy obejmuje przybliżoną długość odcinka, jaki pokonuje listonosz dostarczając przesyłki (ok. 20km).  

          Artykuł podzielony jest na 9 sekcji, z których 4 pierwsze mają charakter wstępu, dotyczącego historii powstania logistyki oraz zastosowań hulajnogi. Kolejne 3 sekcje zawierają opis specyfikacji zastosowanej w eksperymencie hulajnogi oraz wyniki. Przedostatnia sekcja stanowi główny wątek w całej pracy, gdyż opisuje zastosowanie hulajnogi elektrycznej w pracy listonosza, w kontekście przeprowadzonych wcześniej badań. Ostatnia, 9 sekcja to podsumowanie, które stanowi zwięzły opis najważniejszych cech hulajnogi elektrycznej, uwzględniając jej wady oraz jej użyteczności w pracy listonosza. Treść artykułu poprzedza krótkie streszczenie, przeprowadzające czytelnika przez główne wątki w artykule.

          Wstęp artykułu wskazuje korzyści wynikające z zastąpienia pojazdów spalinowych oraz hybrydowych pojazdem elektrycznym, oraz motywację autorów tekstu wraz z głównymi informacjami, jakie chcą przekazać czytelnikom.

          Sekcja druga opisuje historię powstania pojęcia logistyki oraz jej pierwszego zastosowania w działaniach wojskowych. Przytoczono również 17 innych, poprawnych i używanych definicji pojęcia „logistyka” w trzech aspektach: koncepcyjno-funkcjonalnym, przedmiotowo-strukturalnym i efektywnościowym.

          W kolejnych dwóch sekcjach opisane zostały wszystkie środki transportu i porównane ich pod względem ergonomii poruszania się po zurbanizowanym obszarze miejskim oraz przy transporcie przesyłek. Zwrócono szczególną uwagę na wpływ tych środków transportu na powstawanie zanieczyszczeń środowiska, w tym emisję szkodliwych gazów spalinowych (CO2, NOx i CH4). Hulajnoga elektryczna została zaprezentowana jako atrakcyjny alternatywny środek transportu w obszarach miejskich.

          Dalsza część artykułu zawiera opis budowy hulajnogi elektrycznej, jej specyfikacje
z fotografiami przedstawiające jej główne komponenty i wyniki testów. Testy przeprowadzono na odcinkach liczących jedynie 3,8km ze względu na problemy techniczne z silnikiem hulajnogi, które rozwiązano w późniejszym etapie. Wyniki zawierają maksymalne i średnie osiągnięte prędkości we wszystkich 11 próbach, przed i po optymalizacji hulajnogi. Uzyskane wyniki wskazują na poprawę stabilności prędkości hulajnogi podczas jazdy po optymalizacji. Ponadto, obliczono koszt przejechania jednego kilometra przy pomocy samochodu osobowego oraz hulajnogi elektrycznej, gdzie otrzymano, że koszt przebycia jednego kilometra samochodem jest ok 25,5 razy większy niż w przypadku hulajnogi elektrycznej. Zaproponowano również sposób osiągnięcia lepszych rezultatów w dalszych badaniach.

          Ostatnia część artykułu zawiera porównanie hulajnogi elektrycznej z innymi pojazdami, z których korzystają listonosze przy rozprowadzaniu przesyłek. Główną zaletą takiej hulajnogi jest ekologiczność oraz brak wysiłku fizycznego potrzebnego do wprowadzenia jej w ruch.  

          W bibliografii zamieszczono 19 pozycji, są to w całości polskie publikacje oraz książki wydawnictwa uczelni wyższych, jedna z pozycji to odwołanie do ustawy dotyczącej ruchu drogowego.  

 1. Aspekty użytkowania dronów w leśnictwie (ang. Aspects of using drones in forestry). Biuletyn naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej.

Autorzy: Piotr Kardasz1, Jacek Doskocz2, Michał Kruszyński3, Ewa Kardasz4, Michał Adamczyk4, Michał Cienciała5.

Afiliacje: 1Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, 2Klaster Badań Rozwoju
i Innowacji, 3Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, 4Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji, 5Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej.

          Aspekty użytkowania dronów w leśnictwie to artykuł przeglądowy, opisujący szerokie zastosowanie dronów w leśnictwie nie tylko w Polsce ale również w innych krajach. Artykuł zawiera zwięzły wstęp opisujący budowę dronu i sposoby sterowania nim oraz przykłady konkretnych zastosowań, nie tylko w leśnictwie. Wstęp stanowi również zapowiedź dalszej treści artykułu. Rozwinięcie artykułu stanowią 4 sekcje, z których trzy pierwsze mają charakter opisowy, dotyczący regulacji prawnych sterowania dronami, zagrożenia i ryzyko związane z operowaniem dronów na obszarach leśnych oraz treściwy opis różnorodnych zastosowań dronów w leśnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i zwierząt przed szkodnikami oraz kłusownictwem. W sekcji 5 zawarto matematyczne obliczenia dotyczące podstawowych parametrów lotu, jakimi są wielkość obszaru i czas przelotu drona. Obliczenia wykonano z uwzględnieniem parametrów kamery dronu, zasymulowanymi na podstawie interaktywnej aplikacji DofSimulator (http://dofsimulator.net/pl/). Sekcja obejmuje podrozdziały 5.1 Parametry dronu, 5.2 Wielkość obszaru ujętego na jednym zdjęciu i 5.3 Czas potrzebny na wykonanie zdjęć danego obszaru monitorowania.

          Fundamentalne parametry drona i kamery przedstawiono w tabeli w podrozdziale 5.1, są to m.in. maksymalna prędkość lotu, dane dotyczące matrycy (wielkość matrycy, ilość rejestrowanych klatek, kąt widzenia, ostrość), oraz parametry lotu (czas wznoszenia, czas opadania). Kolejne podrozdziały (5.2 i 5.3) przedstawiają obliczenia wielkości obszaru objętego zasięgiem kamery dronu oraz czasu wykonania zdjęć, z uwzględnieniem empirycznie wyznaczonej maksymalnej prędkości dronu. W obliczeniach wykorzystano elementarny aparat matematyczny oraz podstawowe wzory fizyczne. Z obliczeń uzyskano, że dron jest w stanie pokonać trasę przelotu nad obszarem 500x500m  bez całkowitego wyczerpania baterii. Na obszarze dwukrotnie większym czas przelotu przekroczy czas życia baterii.

          W krótkim podsumowaniu zamieszczono najważniejsze obserwacje oraz najważniejsze cechy dronów, dzięki którym urządzenia te mogą skutecznie zastąpić śmigłowce i samoloty do obserwacji terenowych, w szczególności ze względu na ich przyjazność dla środowiska.

          Bibliografia artykułu zawiera 19 pozycji literaturowych, głównie polskich artykułów. Wśród tych pozycji znajdują się 3 artykuły zagraniczne oraz 7 odnośników do raportów i artykułów dotyczących ochrony środowiska (zwierząt, roślinności) przy pomocy dronów.

 1. Autonomiczne pojazdy (ang. Autonomous vehicles). Biuletyn naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej.

Autorzy: Piotr Kardasz1, Onyshchuk Lyubov2,3, Ewa Kardasz3,4.

Afiliacje: 1Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu, 2Instytut Innowacyjności Sp. z o.o., 3Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji, 4Instytut Eko Energii Sp.
z o.o.

          Artykuł opisuje zalety autonomicznych pojazdów elektrycznych, względem pojazdów spalinowych, stosowanych w komunikacji miejskiej. Praca bazuje w dużym stopniu na wynikach opublikowanych w pracy dyplomowej współautora Onyshchuka Lyubova, pt. Autonomiczne pojazdy jako nowy sposób rozwoju komunikacji miejskiej (2017). Artykuł napisany jest w sposób jednolity, bez podziału na sekcje i podrozdziały, jednak z treści artykułu można łatwo wyodrębnić główne elementy – wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

          Wprowadzenie artykułu rozpoczyna ogólną dyskusję o współczesnych problemach komunikacji miejskiej oraz zbiorowych środkach transportu, jakimi są autobusy i tramwaje (spowolnienie na drogach, korki w godzinach szczytu), oraz zapowiada strukturę rozwinięcia artykułu, uwzględniającą kluczowe aspekty i problemy poddane analizie.

          Główna część artykułu stanowią opis systemu sterowniczego dla pojazdu autonomicznego, zwięzłą charakterystykę floty MPK z podaniem liczb autobusów i tramwajów, dane dotyczące liczby pasażerów oraz zapotrzebowania na środki miejskiej komunikacji zbiorowej w różnych godzinach (dane na wykresie). Z przedstawionych danych wynika, że największe zapotrzebowanie na środki transportu publicznego jest rano ok. godz. 8:00 oraz późnym popołudniem ok. godz. 16:00, czyli w typowych godzinach rozpoczęcia
i zakończenia pełnego dnia pracy.

          W dalszej części artykułu autorzy dokonują porównania różnych kosztów, związanych z eksploatacją środków komunikacji: roczne koszty zakupu, roczne koszty użytkowania jednostkowego oraz koszty przebycia odcinka 1km dla różnych pojazdów. Pojazdy porównywane są z pojazdem elektrycznym Tesla WhiteStar (Tesla Model S). Kluczowymi rezultatami w analizie są względnie niskie koszty związane z użytkowaniem pojazdu elektrycznego Tesla, jednak kupno takich pojazdów jest dużo droższe. Według danych przedstawionych na wykresie roczny koszt zakupu całej floty pojazdów Tesli jest o min. 42,3 mln zł droższy niż zakup floty autobusów lub tramwajów. Przedstawiona charakterystyka wybranego modelu elektrycznego Tesla wskazuje na wiele korzyści wynikających
z zastąpienia spalinowych pojazdów tymi właśnie ekologicznymi zamiennikami.

          Część podsumowująca artykuł przedstawia dane liczbowe dotyczące wykorzystania pojazdów przez mieszkańców Wrocławia oraz propozycje wykorzystania pojazdów w taki sposób, aby zminimalizować ilość pojazdów na drogach, a co za tym idzie, usprawnić ruch. Przytoczone zostały produkt i projekt firmy Waymo, specjalizującej się w pojazdach autonomicznych oraz prognozy całkowitego wprowadzenia pojazdów autonomicznych na rynek światowy.

          W bibliografii zawarto 11 pozycji literaturowych, są to głównie raporty dotyczące komunikacji, natężenia ruchu oraz odnośniki do stron internetowych marek Tesla i Waymo. Jedna z pozycji to książka autorstwa głównego autora – Dr inż. Piotra Kardasza. Literatura jest w większości literaturą krajową, z wyjątkiem jednego artykułu rządowego USA.

 1. Bezzałogowe Statki Powietrza (ang. Unmanned Aerial Vehicles) – historia, prawo, świadectwa klasyfikacyjne oraz wykorzystanie dronów w logistyce. Integral Automotive 23-24 czerwca, Wrocław, 2017.

Autorzy: Piotr Kardasz1,2.

Afiliacje: 1Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji, 2Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej.

          Jest to publikacja o charakterze przeglądowym, stanowiąca jednak kompendium wiedzy użytkownika dronu. Praca porusza wiele ważnych tematów związanych z użytkowaniem dronów, takich jak prawo lotnicze w Polsce, Stanach Zjednoczonych i krajach Unii Europejskiej (Dania, Francja, Holandia, Niemcy, Szwecja), wytyczne wykonywania lotów, zastosowanie BSP oraz aspekty logistyczne. Artykuł poprzedza streszczenie przedstawiające strukturę artykułu i jego główne wątki. Początek pracy obejmuje zarys historyczny dotyczący Bezzałogowych Statków Powietrza (BSP) i konkretnie dronów.

          Artykuł składa się z 10 części, z których dwie pierwsze stanowią zarys historyczny BSP, kolejne trzy opisują szczegółowo prawo lotnicze w Polsce, Stanach Zjednoczonych i wybranych krajach Unii Europejskiej. Kolejne trzy części mają charakter bardziej praktyczny, czyli dotyczą wykonywania lotów, wymogów kwalifikacji do lotów urządzeniami BSP oraz ich wykorzystanie w logistyce. Podsumowanie zawiera najważniejsze informacje z poszczególnych sekcji artykułu, w tym historię, prawo lotnicze i aspekty logistyczne.

          Najobszerniejsze sekcje artykułu dotyczą prawa lotniczego oraz logistyki. W tych częściach przedstawiono ogólny zakres prawa lotniczego, jego podział na cywilne i państwowe oraz definicje zgodnie z aktami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO (ang. International Civil Aviation Organization). Prawo lotnicze w krajach Unii Europejskiej (Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Francja, Szwecja, Dania, Holandia) i Stanach Zjednoczonych zostało ujęte w sposób zwięzły z uwzględnieniem najważniejszych informacji dotyczących operowania dronami, są to: waga drona, zasięg operowania, wymogi dotyczące latania dronami w obszarach miejskich, kwestie bezpieczeństwa oraz wymagania formalne. W krajach UE maksymalna masa drona to 25kg, wymagane są odpowiednie kwalifikacje operatora oraz zachowanie odpowiednich odległości od ludzi i obiektów budowlanych. Znaczne restrykcje obowiązują w USA, gdzie do operowania dronami uprawnione są jedynie straż graniczna, straż pożarna, policja, uniwersytety i instytucje badawcze, a osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mają możliwości uzyskania uprawnień operatora. Sekcja o prawie lotniczym w Polsce zawiera spis wymogów fizycznych drona (masa) oraz wskazuje normy dotyczące kwalifikacji operatorów BSP, zgodnie z przyjętymi ustawami. Opisuje również strukturę przestrzeni powietrznej w Polsce, z podziałem na różne składowe bezpieczeństwa. W kolejnych częściach  przedstawiono obszary cywilnych zastosowań dronów oraz wytyczne lotów, w tym spis stref zabronionych w polskiej przestrzeni powietrznej, uwarunkowania prawne oraz opis egzaminów prowadzących do uzyskania świadectwa operatora VLOS (operowanie dronem w zasięgu wzroku.

          Wykorzystanie BSP w logistyce zostało opisane w sposób bardzo szczegółowy. Wymieniono obszary zastosowań dronów oraz opisano obecny stan funkcjonowania systemu przesyłek z wykorzystaniem dronów, w tym dane z testów przeprowadzanych przez firmę wysyłkową DHL. Przedstawiono rozwiązania logistyczne z użyciem dronów stosowane przez różne międzynarodowe firmy. W podsumowaniu podrozdziału wymieniono zalety oraz wady zastosowania dronów w logistyce. Główne zalety to zmniejszenie kosztów działalności, skrócenie czasu dostawy i zwiększenie jej elastyczności oraz ograniczenie ilości zanieczyszczeń wypuszczanych do powietrza. Zagrożenie stanowią możliwość kolizji
z innymi obiektami oraz uzależnienie od warunków pogodowych.

          W podsumowaniu przedstawiono obecny stan prawa lotniczego w Polsce oraz jego perspektywy rozwoju. W bibliografii zawarto 26 pozycji.

 1. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Twardogóra (ang. Application of modern solutions in the municipal waste management system in the municipality of Twardogóra). Integral Automotive 23-24 czerwca, Wrocław, 2017.

Autorzy: Tomasz Kaźmierczak1, Piotr Kardasz2,3.

Afiliacje: 1Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, 2Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji, 3Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej.

          Artykuł przedstawia sposoby na usprawnienie obecnej gospodarki odpadami w gminie Twardogóra oraz ocenę jej wpływu na aspekty ekonomiczne. Wnioski oparte są o dane z Zakładu Gospodarki Komunalnej opublikowane przez Biuro Informacji Publicznej (BIP). Artykuł składa się z 5 części oraz streszczenia rozpoczynającego artykuł w języku polskim oraz angielskim (ang. Abstract).

          Wstęp porusza problem zagospodarowania odpadów na całym świecie oraz ich wtórnego wykorzystania, co związane jest z rozwojem gospodarczym i cywilizacyjnym. Przedstawiono dane liczbowe dla gminy Twardogóra dotyczące ilości zebranych odpadów
w latach 2014 i 2015 oraz porównanie z całym Województwem Dolnośląskim i Polską (średnia ilość odpadów na jednego mieszkańca) i koszty poniesione przez gminę na gospodarowanie odpadami w tych latach.

          Kolejne dwie części dotyczą uwarunkować w sferze prawnej i technicznej, są to stan ustalania cen, zmiana sposobu naliczania opłat za odpady i usprawnienia techniczne. Przedstawiono obowiązujące stawki dla gromadzonych odpadów w gminie oraz interesujące dane statystyczne z badań przeprowadzonych w Polsce i w Austrii nad ilością odpadów gromadzonych przez gospodarstwa. Zwrócono uwagę na podstawowe wady w systemie naliczania opłat w gminie, które nie są spójne z kosztami przetwarzania odpadów, oraz zaproponowano rozwiązanie tego problemu w postaci wprowadzenia systemu trójtaryfowego. Ponadto, przedstawiono rozwiązania prowadzące do usprawnienia gospodarowania odpadami, takie jak systemu kontroli pojazdów przewożących odpady (pozycjonowanie satelitarne) oraz opisano powszechny wśród przedsiębiorstw i spółek komunalnych system bezprzewodowej identyfikacji pojemników z odpadami techniką RFID (ang. Radio-Frequency Identification).

          Przedostatni rozdział opisuje wpływ zmian na aspekty ekonomiczne. Są to prognozy i oszacowania na danych liczbowych, dotyczące spadku wytwarzania odpadów przez mieszkańców dzięki wprowadzeniu zmian, oraz prognozy dotyczące kosztów gospodarowania odpadami w oparciu o najnowsze dane.

          We wnioskach zawarto konkretne dane liczbowe dotyczące kosztu wdrożenia nowego systemu zarządzania odpadami do Zakładu Gospodarki Komunalnej. Koszt ten szacowany jest na maksymalnie ok. 152 tys. zł, jednak wiąże się to ze zmniejszeniem nakładów o ok. 65 tys. zł rocznie i zmniejszenie zaległości w płaceniu opłat przez mieszkańców o ok. 37 tys. zł. Podsumowano również obecne problemy związane z gospodarowaniem odpadami, takimi jak powstawanie nielegalnych wysypisk.

          Spis literatury zawiera 16 pozycji, są to polskie artykuły, odnośniki do ustaw dotyczących gospodarki odpadami i utrzymania czystości, polskie i zagraniczne raporty dotyczące gospodarki odpadami na świecie i utrzymania czystości, oraz raporty i prognozy
z GUS i Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego.

 1. Energia – powstawanie, przetwarzanie (ang. Energy – generation, processing). Wydawnictwo Fundacji Badań Rozwoju i Innowacji (Wrocław, Polska).

Autorzy: Piotr Kardasz1,2.

Afiliacje: 1Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji, 2Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej.

            Monografia opisuje źródła energii oraz sposoby jej przetwarzania. Monografia składa się łącznie z 7 rozdziałów, 3 rozdziały to wprowadzenie, bibliografia oraz spis wzorów. W monografii główny wątek, jakim jest źródła energii i jej przetwarzanie został podzielony na 4 rozdziały, opisujące kolejno nieodnawialne i odnawialne źródła energii, konwersję energii oraz sposoby uzyskiwania energii mechanicznej. Każdy z rozdziałów podzielony jest na kilka podrozdziałów, opisujących poszczególne rodzaje źródeł energii.

            We wprowadzeniu przedstawiono zwięźle rodzaje energii, sposoby ich konwersji, dane z U.S. Energy Information Administration (EIA), dotyczące ogólnoświatowego zapotrzebowania na energię oraz prognozy rezerw surowców energetycznych: ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla kamiennego. Przedstawiono również procentowy udział tych surowców w światowej i krajowej strukturze surowców energetycznych oraz stan polityki importu surowców energetycznych do Polski. Wstęp kończy zapowiedź wątków w głównej części artykułu.

            Główne wątki (źródła energii i jej przetwarzanie) zostały potraktowane rzetelnie
i treściwie. Dużo uwagi poświęcono na surowce takie jak ropa naftowa oraz gaz ziemny, gdzie autor przedstawił podstawowe właściwości fizyczne i skład chemiczny ropy naftowej, opis rodzajów ropy naftowej, sposoby jej wydobywania oraz zagrożenia dla środowiska naturalnego, wynikające z jej eksploatacji. Podrozdział zawiera dane statystyczne dotyczące produkcji, zużycia, eksportu, rozkład rocznych cen ropy naftowej i jej światowych zasobów. Dane pozyskano z EIA, OPEC Annual Statistical Bulletin, Illinois Oil and Gas Association (Bureau of Labor Statistics of the U.S. Department of Labor) i Banku Światowego. Rozdział o gazie ziemnym przedstawia klasyfikacje surowca ze względu na zawartość węglowodorów oraz skład chemiczny (gaz wysokometanowy i azotowany), obszary wydobycia oraz największe światowe złoża. Statystyki dotyczą wydobycia gazu na świecie. Podrozdział o energii jądrowej przedstawia krótką historię początków użycia energii jądrowej na świecie, spis krajów, wykorzystujących ten surowiec jako główne źródło energii, proces powstawania energii w wyniku rozszczepienia atomowego (rysunek) oraz zalety i wady elektrowni jądrowych. Główne zalety i zagrożenia dotyczą środowiska naturalnego i są to np. niewielka ilość gromadzonych odpadów, jednak awarie takich elektrowni mogą spowodować duże straty materialne oraz ciężkie skażenie środowiska. Zaprezentowane dane liczbowe dotyczą głównie liczby aktywnych reaktorów jądrowych na świecie oraz ich wkładu w całkowitą gospodarkę energetyczną. Rozdział o odnawialnych źródłach energii opisuje takie źródła jak energia słoneczna, wiatru, wody, biomasa i energia geotermalna. Kolejne podrozdziały zawierają sposoby generowania i wykorzystywania energii odnawialnej, opis konstrukcji urządzeń i układów generujących energię odnawialną (ogniwa słoneczne, turbiny, elektrownie wiatrowe), wydajność konwersji na energię elektryczną oraz najważniejsze cechy takich układów. Głównymi czynnikami wpływającymi na efektywność pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych są warunki pogodowe oraz brak kontroli nad tymi źródłami. W przypadku energii słonecznej wpływają na to pory roku a na energię wiatrową i wodną nieprzewidywalność tego żywiołu.

            Ostatnie dwa rozdziały opisują procesy konwersji energii oraz pozyskiwania energii mechanicznej. W pierwszym z rozdziałów przedstawiono sprawność konwersji różnych form energii. Zgodnie z dany przedstawionymi w tabeli, największą sprawność osiągają konwersja energii elektrycznej na ciepło (1,0), konwersja energii mechanicznej na energię elektryczną (0,99) i konwersja energii mechanicznej na elektryczną (0,92). Opisano również zakłady przemysłowe służące do konwersji energii pierwotnej na wtórną (elektrownie, elektrociepłownie) i układy urządzeń pełniących funkcję konwersji. W rozdziale zamieszczono schemat działania elektrowni oraz schemat techniczny przedstawiający budowę elektrowni węglowej i opis budowy nowoczesnych elektrowni. Proces konwersji energii pierwotnej na energię wtórną został opisany szczegółowo. W procesie generowania energii elektrycznej oraz cieplnej zwrócono uwagę na ekonomię wytwarzania tych dwóch rodzajów energii jednocześnie. Rozdział o pozyskiwaniu energii mechanicznej ma charakter teoretyczno-obliczeniowym. Posłużono się tutaj prawami fizycznymi i równaniami (zasada zachowania energii). Ostatni podrozdział zatytułowany „Ciągłe dostarczanie energii” opisuje konstrukcję i zasadę działania turbiny parowej i gazowej, silnika odrzutowego i spalinowego. Opisy te są opatrzone rysunkami, schematami oraz fachowymi komentarzami. Zasada działania silników została przedstawiona w sposób bardzo szczegółowy. Opisano tutaj precyzyjnie konstrukcję silnika uwzględniając wszystkie jego komponenty (budowa, układy rozruchu, smarowania i wylotowy) oraz wskaźniki pracy wraz z uzasadnieniem w oparciu o odpowiednie prawo fizyczne.

            W spisie literatury znajdują się 124 pozycje. Są to w większości polskie artykuły naukowe i podręczniki (93 pozycje), literatura zagraniczna (13 pozycji), raporty krajowe i zagraniczne (9 pozycji), krajowe materiały konferencyjne (4 pozycje) i odnośniki do stron internetowych (5 pozycji). Ostatni rozdział to spis użytych wzorów.

 1. Wdrożenie ciężarówek bez kierowców, jako transportu liniowego wewnątrz jednej firmy (ang. Implementation of trucks without drivers as a linear transport within one company).

Autorzy: Lyubov Onyshchuk1,2, Iryna Ivanska, Piotr Kardasz2,5, Ewa Kardasz2,3,4,, Danka Rakusova6, Wojciech Kardasz4.

Afiliacje: 1Instytut Innowacyjności Sp. z o.o. (Polska)., 2Fundacja Badań Rozwoju
i Innowacji (Polska), 3Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu (Polska), 4Finance Group Sp. z o.o. (Polska), 5Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej (Polska), 6Uniwersytet Trenczyński Alexandra Dubčeka (Słowacja).

            Jest to artykuł przeglądowy opisujący wykorzystanie pojazdów bezzałogowych
w transporcie jako innowacyjne rozwiązane o szerokiej perspektywie dla europejskich firm
w przyszłości. Artykuł składa się z 7 części, są to: „Wstęp”, „Teoria o pojazdach bezzałogowych”, „Opis bezzałogowego pojazdu”, „Przykład na hipotetycznej firmie w Europie”, „Opis procesu wysyłek liniowych”, „Rozwiązania innowacyjne” i „Wnioski”. Streszczenie poprzedzające artykuł przybliża aspekty rozwijane w głównej części artykułu.

            Wstęp wymienia korzyści wynikające z wprowadzenia bezzałogowych pojazdów transportowych do użytku, są to m.in. zmniejszenie ilości wypadków drogowych, zmniejszenie czasu dostawy towaru oraz zdalna kontrola pojazdów i stanu zaopatrzenia ciężarówek.

            Sekcja druga wymienia firmy zajmujące się wprowadzaniem na rynek pojazdów bezzałogowych oraz ich postępy w działaniach. Opisuje zastosowania takich pojazdów do celów cywilnych i wojskowych (oprogramowanie Terra Max). Opis bezzałogowego pojazdu przedstawiono na przykładzie ciężarówki Mercedes Benz Truck Future 2025. Sekcja opisuje najważniejsze parametry bezzałogowej ciężarówki oraz jej funkcjonalności (prędkość poruszania się, zdalna rezerwacja miejsca parkingowego, video rozmowy z firmą itd.), oraz prezentuje fotografie takich nowoczesnych ciężarówek. Kolejne dwie sekcje opisują hipotetyczny model wysyłek na wybranych odcinkach pomiędzy Wrocławiem a największymi miastami za granicą. Przedostatnia sekcja wskazuje innowacyjności zastosowanych rozwiązań w bezzałogowych ciężarówkach, są to: sposób kontroli towaru podczas jazdy, zastosowanie plomb i kodów RFID (ang. Radio-Frequency Identification), bezpieczeństwo towarów, wydajność, zmniejszenie kosztów paliwa.

            Wnioski zawierają wypunktowane zalety i wady bezzałogowych pojazdów. Główne zalety to ekonomiczność zastosowania takich pojazdów oraz bezpieczeństwo towaru i ruchu drogowego. Główne wady to m.in. redukcja zatrudnienia wykwalifikowanych kierowców, awarie oprogramowania mogące powodować niekontrolowane wypadki drogowe.

            Bibliografia artykułu zawiera 10 pozycji literaturowych, są to artykuły internetowe, źródła zamieszczonych fotografii. Jedna z pozycji to artykuł współautorstwa Piotra Kardasza opublikowanego w Journal of Ecological Engineering.

 1. Venture Capital. Integral Automotive 23-24 czerwca, Wrocław, 2017.

Autorzy: Szymon Potoniec1,2, Michał Cienciała3, Ewa Kardasz2, Piotr Kardasz1,2, Wojciech Kardasz4.

Afiliacje: 1Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, 2Fundacja Badań Rozwoju
i Innowacji, 3Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej, 4Finance Group Sp. z o.o.

            Artykuł stanowi treściwy opis inwestycji wysokiego ryzyka – Venture Capital. W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy Venture Capital, korzyści i koszty wynikające z tego typu inwestycji oraz aktualne trendy na rynku finansowym Venture Capital. Artykuł składa się z 10 części, poprzedzony jest streszczeniem w języku polskim oraz angielskim. Wprowadzenie artykułu przybliża tematykę pracy oraz wskazuje główne źródła, na podstawie których opracowano artykuł.

            Dwie pierwsze sekcje stanowią podłoże teoretyczne do dalszej części artykułu, są to definicje funduszu Venture Capital oraz jego rodzaje. Wstęp teoretyczny zawiera krótką historię powstania tego typu funduszy oraz szanse i zagrożenia dla obu stron, wynikające
z tych funduszy. W kolejnej części wymieniane są fundusze pokrewne i porównywane są do funduszy Venture Capital.

            Kolejne rozdziały opisują etapy przyznawania funduszy przez inwestorów, poczynając od szczegółowej analizy przedsiębiorstwa, przez analizę korzyści dla przedsiębiorstwa otrzymującego dotacje, do warunków uzyskania dotacji. Opisano modele, jakimi posługują się przedsiębiorcy do oceny danego przedsięwzięcia, są to: model pięciu sił Portera, model przewagi konkurencyjnej, model łańcucha wartości oraz model Business Canvas, Najważniejsze korzyści, jakie otrzyma przedsiębiorca dzięki funduszom Venture Capital to stabilność finansowa firmy nieobciążona zobowiązaniem kredytowym oraz w przypadku dużych partnerów – rosnący prestiż przedsiębiorstwa. Opisano również sposoby rozwiązania współpracy, z możliwym uwzględnieniem obustronnych korzyści.

            Ostatnie dwie sekcje artykułu opisują początki Venture Capital w Polsce oraz obecną sytuację – wzrost funduszy przeznaczonych na tego typu inwestycje oraz wzrost liczby start-up’ów. Przytoczono interesujący przykład inwestycji Venture Capital w start-up Tesla Motors, który okazał się być ogromnym sukcesem, pomimo paru sytuacji kryzysowych zagrażających bankructwem.

            Zakończenie publikacji zawiera zwięzłe podsumowanie najważniejszych aspektów Venture Capital, są to korzyści dla nowych przedsiębiorstw wynikające z różnych wartości wnoszonych do firmy przez fundatorów oraz pokrewnych (Business Angels), spis modeli, którymi posługują się fundatorzy do oceny szans i zagrożeń przedsiębiorstwa oraz wzmiankę o obecnej sytuacji funduszy Venture Capital w Polsce oraz ich rosnącej popularności.

            Spis literatury zawiera jedynie 7 pozycji, jednak największy wkład w artykuł stanowią własne obserwacje i doświadczenie autorów, które nie wliczają się w bibliografię.

 1. Narzędzie symulacyjne oparte na automatach komórkowych do zapobiegania wybuchów pożarów (ang. A cellular automata-based simulation tool for real fire accident prevention). Mathematical Problems in Engineering, vol. 2018, Hindawi Publishing Corporation.

Autorzy: Jacek Czerniak1, Hubert Zarzycki2, Łukasz Apiecionek1, Wiesław Palczewski3, Piotr Kardasz3,4,5.

Afiliacje: 1Laboratorium Sztucznej Inteligencji i Robotyki (AIRLab – ang. Artificial Intelligence and Robotics Laboratory) na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus”, 3Wydział Informatyki i Metod Ilościowych na Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”, 4Klaster Badań, Rozwoju
i Innowacji, 5Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji.

            Artykuł napisany jest w języku angielskim, opublikowany w czasopiśmie o wolnym dostępie (ang. Open Access) angielskiego wydawnictwa Hindawi Publishing Corporation. Artykuł opisuje zastosowanie metody CAEva (ang. Cellular Automata Evaluation) do symulacji ewakuacji ludzi z miejsc zagrożonych pożarami i rozprzestrzeniania się ognia wewnątrz pomieszczeń objętych pożarem. Autorzy prezentują w publikacji metodę CAEva jako obiecujące narzędzie do sprawdzania budynków pod kątem wypadku pożarowego. Symulacje przeprowadzono na podstawie prawdziwego zdarzenia pożarowego, które potwierdziły, że proponowana metoda może z powodzeniem symulować ewakuację ludzi w wypadkach pożarowych. Artykuł składa się z 4 punktów, na które składają się wprowadzenie, rozwinięcie o charakterze teoretycznym i doświadczalnym oraz podsumowanie.

            Wstęp przedstawia ogólny opis metody CAEva, jej zastosowania (symulacje natężenia ruchu drogowego, symulacje demograficzne, przetwarzanie obrazów, tworzenie tekstury, symulacja fal, wiatru i ewakuacji ludności) oraz przybliża krótką historię jej powstania.

            Sekcja druga, zatytułowana „Przewidywanie zagrożeń pożarowych” (ang. Forecasting the Fire Hazard) podzielona jest na 7 mniejszych sekcji. W trzech pierwszych sekcjach zawarto spis wybranych wypadków pożarowych w latach 1929-2013 w miejscach publicznych o wysokim ryzyku (nocne kluby). W tabeli przedstawiono ilość śmiertelnych ofiar wypadku oraz ilość poszkodowanych, a w dalszej części opisano dwa wybrane zdarzenia pożarowe. Kolejne cztery podsekcje stanowią teoretyczny fundament metody symulacji CAEva. Przedstawiono w nich szczegółowy opis zasady działania metody CAEva i mechanizm działania, są to diagram stanów komórek, transmitancja operatorowa, arytmetyczne działania oraz warunki brzegowe algorytmu.

            Kolejna sekcja zatytułowana „Eksperyment z użyciem metody CAEva” (ang. The Experiment with CAEva Method) opisuje przebieg symulacji pożaru z dwóch wybranych klubów oraz wyniki symulacji. Opisano w detalach wszystkie zmienne algorytmu oraz przedstawiono na rysunkach wyniki symulacji przed i po wybuchu pożaru – obszary rozprzestrzeniania się ognia oraz zachowanie ludzi w trakcie pożaru.

            W podsumowaniu zamieszczono kluczowe obserwacje z symulacji, które dowodzą, że zastosowana metoda CAEva może być źródłem ważnych informacji dla architektów i konstruktorów, np. przy planowaniu rozkładu pomieszczeń w budynku. Zwrócono uwagę na trudności w symulowaniu drogi ewakuacji, co spowodowane jest nieprzewidywalnym zachowaniem ludzi i ich niezdolnością do podejmowania decyzji w trakcie zagrożenia życia. Zaproponowano działania, które mogą sprawić, aby symulacja była bardziej realistyczna.

            Bibliografia zawiera 55 pozycji, z których 23 pozycje są to artykuły opublikowane przez zagranicznych autorów, 15 pozycji to artykuły polskich autorów w zagranicznych czasopismach (wydawnictwa Elsevier, Springer Verlag), z których  8 pozycji to artykuły współautorów niniejszej publikacji (Czerniak, Zarzycki, Apiecionek). Pozostałe pozycje stanowią artykuły konferencyjne, notatki z wykładów oraz odnośniki do artykułów internetowych.  

 

 

Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
NIP 8943100630

Kontakt:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22

Newsletter

Akceptuje Regulamin