Celami Fundacji są:

 1. inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w obszarach dotyczących badań rozwoju i innowacji,
 2. propagowanie i podwyższanie w społeczeństwie świadomości wykorzystania nowoczesnych technologii,
 3. wspieranie przedsięwzięć biznesowych, w szczególności powstawania i rozwoju małych firm spin in, spin-off,
 4. kształcenie ustawiczne oraz edukacja społeczeństwa w obszarach biznesowych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, nowoczesnych technologii - nastawione na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa,
 5. wspieranie wzajemnej współpracy pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a przemysłem,
 6. pomoc w rozwoju międzynarodowej współpracy na płaszczyźnie biznesowej i naukowej,
 7. upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 8. wspieranie badań naukowych, w szczególności o charakterze aplikacyjnym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. Działalność naukową prowadzona w sposób samodzielny i ciągły:
 2. badania podstawowe (prace empiryczne) oraz teoretyczne,
 3. badania aplikacyjne,
 4. Prace rozwojowe,
 5. Realizowanie projektów finansowanych z dotacji krajowych i unijnych.
 6. Prowadzenie badań naukowych i realizację projektów wdrożeniowych w obszarach innowacyjnych mających potencjalne praktyczne zastosowanie w gospodarce i w życiu społecznym w obszarze badań z wykorzystaniem analityki, programowania, opracowywania nowych narzędzi diagnostycznych.
 7. Wsparcie przedsięwzięć biznesowych, spin-off, komercjalizacje wyników badawczych.
 8. Doradztwo oraz wsparcie w zakresie własności intelektualnej (Intellectual Property, IP).
 9. Finansowanie, przygotowywanie, redagowanie, wydawanie i dystrybucję wydawnictw naukowych, popularno-naukowych i dydaktycznych, a także innych opracowań, raportów, dokumentacji, analiz i publikacji uzyskiwanych zgodnie ze statutem Fundacji.
 10. Organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych zjazdach, targach, konferencjach, seminariach naukowych i branżowych itp.
 11. Organizowanie i finansowanie szkół, programów szkoleniowych, kursów (w tym m.in. językowych i biznesowych), warsztatów, stażów oraz konkursów krajowych i międzynarodowych.
 12. Fundowanie stypendiów i przyznawanie nagród.
 13. Wspieranie stypendiami uzdolnionej młodzieży, studentów oraz doktorantów oraz innych osób działających i wyróżniających się w zakresie badań rozwoju i innowacji.
 14. Promocję oraz wdrażanie norm ISO, tzw. dobrych praktyk, zarządzania jakością.
 15. Udzielanie konsultacji, przeprowadzanie badań w zakresie potrzeb informacyjnych na rzecz innych podmiotów.
 16. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie działania Fundacji.
 17. Tworzenie, prowadzenie i rozwijanie wielopłaszczyznowej współpracy poprzez klastry, sieci, platformy oraz konsorcja.
 18. Działania jako Instytucja Otoczenia Biznesu.
 19. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla młodzieży oraz osób dorosłych.
 20. Promowanie znajomości języków obcych oraz języka polskiego dla cudzoziemców.
 21. Wprowadzanie proekologicznych rozwiązań.
 22. Edukowanie młodzieży i dorosłych.
 23. Świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej w społeczeństwie.
 24. Działania na rzecz ochrony praw człowieka, praw i swobód obywatelskich, równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz ochrony praw mniejszości.
 25. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej oraz równouprawnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności cudzoziemców, osób niepełnosprawnych oraz osób prawomocnie skazanych po odbyciu przez te osoby kary pozbawienia wolności.
 26. Inne działania realizujące cele statutowe Fundacji.
Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
NIP 8943100630

Kontakt:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22

Newsletter

Akceptuje Regulamin