Działania Fundacji Badań Rozwoju i Innowacji ukierunkowane są na wspieranie przedsiębiorczości oraz współpracy nauki z biznesem.

Doradcze ogólne

 • fundusze UE, źródła finansowania 
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, biznesplanów, strategii, studiów wykonalności
 • zakładanie/zarządzanie działalnością gospodarczą
 • pozyskiwanie, kojarzenie partnerów biznesowych
 • tworzenie partnerstw i rozwoju aktywności lokalnej
 • marketing, sprzedaż

Badania i analizy

 • analiza finansowa/ekonomiczna
 • analiza rynku
 • analiza otoczenia zewnętrznego firmy

Marketingowe

 • strategia marketingowa
 • e-marketing
 • wprowadzenie produktu/marki na rynek
 • organizacja seminariów, szkoleń, konferencji, targów

Usługi z zakresu infrastruktury technicznej

 • udostępnianie powierzchni biurowej
 • udostępnianie infrastruktury dla początkujących przedsiębiorców (biurko, telefon, komputer, sale seminaryjne, adres)

Wspierające rozwój nauki i współpracę z biznesem

 • organizowanie spotkań i konferencji naukowych
 • organizowanie spotkań biznesowych
 • realizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

Szkoleniowe

 • zakładanie/prowadzenie działalności
 • IT
 • fundusze UE, źródła finansowania
 • sporządzanie dokumentacji projektowej
 • menedżerskie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Fundacja prowadzi szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców i start-upów w zakresie rozwoju nauki, przedsiębiorczości, innowacyjności oraz współpracy nauki z biznesem, również w sposób zdalny.

Informacyjne

 • udzielanie informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
 • udzielanie informacji o dostępnych programach pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz innych dostępnych źródłach finansowania działalności gospodarczej
 • udzielanie informacji o zasadach sporządzania wniosków o pomoc publiczną i finansowanie działalności gospodarczej z innych źródeł
 • wyszukiwanie potencjalnych partnerów gospodarczych
 • informacja o potencjalnych możliwościach dostępu do infrastruktury laboratoryjnej
 • promocja osiągnięć lokalnego środowiska naukowego
 • akcje informacyjne i promocyjne w zakresie upowszechniania przedsiębiorczości

Działalność badawczo-rozwojowa

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie prac rozwojowych, aplikacyjnych i wdrożeniowych
 • ochrona własności intelektualnej

Doradcze proinnowacyjne

 • ocena potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy (tzw. audyt technologiczny)
 • źródła finansowania działalności innowacyjnej prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
 • przygotowanie oferty lub zapytania o technologię
 • przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii
 • nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii
 • negocjacje i zawieranie umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii
 • wdrażanie wyników prac badawczych lub nowych technologii w przedsiębiorstwach
 • monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz inne aspekty pomocy powdrożeniowej
 • nawiązanie kontaktu między przedsiębiorcą a uczelnią lub jednostką naukowo-badawczą
 • wdrażanie nowych produktów lub usług przez przedsiębiorstwa
 • ochrona własności intelektualnej (np. przygotowanie wniosku patentowego)
 • budowa sieci współpracy nauka – biznes
 • analiza i ocena projektów inwestycyjnych
 • prowadzenie obiecujących projektów

Usługi prawne:

 • ochrona prawna własności intelektualnej, zobowiązań oraz odpowiedzialności karnej za działania przedsiębiorców z uwzględnieniem kodeksu karnego, prawa cywilnego, rodzinnego, pracy oraz ubezpieczeń społecznych.
 • od 4 marca 2020 FBRI znajduje się na liście  organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia na terenie województwa dolnośląskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.
       

 

Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
NIP 8943100630

Kontakt:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 51-40 625 96
fax. 71-73 814 22

Newsletter

Akceptuje Regulamin